Partneri

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu jedna je od vodećih obrazovnih i naučnih institucija iz oblasti ekonomije u regionu. Osnovan je kao Visoka škola za ekonomiju i trgovinu još 1937. godine kao prvi visokoškolski obrazovni centar iz oblasti ekonomije u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji.Ekonomski fakultet je jedan od osnivača FREN-a.

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) je nezavisna agencija federalne vlade, kojom upravllja administrator koga postavlja predsednik SAD. USAID obezbeđuje ekonomsku i humanitarnu pomoć u celom svetu, a opšte smernice u spoljnoj politici dobija od Državnog sekretara (ministra spoljnih poslova).

Republički zavod za statistiku je zvanični statistički zavod republike Srbije.

Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH nudi širok spektar usluga baziranih na regionalnoj ekspertizi, stručnim kompetencijama i menadžerskim sposobnostima dokazanim u praksi. Kao nemačko savezno preduzeće, nudimo primenljiva, održiva i efikasna rešenja u procesima političkih, ekonomskih i društvenih promena. Veliki deo posla radimo po nalogu nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Međutim, GIZ radi i za druga nemačka ministarstva, kao i za javne i privatne subjekte kako u Nemačkoj, tako i u inostranstvu. Tu spadaju vlade drugih zemalja, Evropska komisija, Ujedinjene nacije i Svetska banka. S jednakom posvećenošću, pomažemo i našim klijentima u privatnom sektoru da ostvare svoje ciljeve.

Svetska banka predstavlja skupinu pet međunarodnih organizacija u čijoj odgovornosti je pružanje finansijske pomoći zemljama u svrhu ekonomskog razvoja i smanjenja siromaštva, te ohrabrenja međunarodnih investicija.

Republički sekretarijat za javne politike obavlja stručne poslove koji se odnose na: analizu, identifikovanje potreba i dostavljanje inicijativa za izradu strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike; obezbeđivanje usklađenosti predloga strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike i nacrta zakona sa usvojenim strateškim dokumentima kojima se utvrđuju javne politike, u postupku njihovog donošenja; davanje inicijativa za unapređenje procedura za izradu strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike; pripremanje predloga strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike iz delokruga svih organa državne uprave, kao i druge poslove određene zakonom.

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) je globalna mreža UN za razvoj, koja je prisutna u 177 zemalja i teritorija. UNDP pruža tehničke savete i pomoć u oblasti održivog humanog razvoja i podržava Srbiju u pridruživanju Evropskoj uniji.

Partnership for Economic Policy (PEP) je međunarodna organizacija koja povezuje istraživače iz celog sveta u cilju povećanja kapaciteta za analizu razvojnih politika u zemljama u razvoju.

WIPO je svetska organizacija za intelektualnu svojinu osnovana 1967 godine sa ciljem „da se podstaknu kreativne aktivnosti i promoviše zaštita intelektualne sredine u celom svetu. Trenutno broji 184 članica.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva svoje aktivnosti obavlja pri Kabibnetu potpresednika vlade za evropske integracije. Tim je nadležan za nadzor jačanja kapaciteta Vlade da razvija i sprovodi politike socijalne inkluzije zasnovane na primerima dobre prakse u Evropi. Takođe, Tim pruža podršku predsedniku Vlade za evropske integracije da koordinira, nadzire i izveštava o naporima Vlade Republike Srbije u oblasti socijalnog uključivanja.

Međunarodni rad povezuje Fondaciju Fridrih Ebert sa partnerima u preko stotinu zemalja sveta. U većini ovih zemalja predstavnici Fondacije rade sa sopstvenom kancelarijama za demokratiju, razvoj i mir u svojim zemljama domaćinima. Cilj rada je pružanje doprinosa za više participacije, pluralizma, pravne državnosti, socijalne pravde i rešavanje sukoba bez upotrebe sile u državi i društvu. U partnere Fondacije Fridrih Ebert ubrajaju se partije, sindikati, udruženja, istraživačke i obrazovne institucije, građanski pokreti, organizacije civilnog društva, ali i parlamenti, vladine institucije i međunarodne organizacije.

Narodna banka Srbije je samostalna i nezavisna u obavljanju funkcija utvrđenih Zakonom o Narodnoj banci Srbije i drugim zakonima, a za svoj rad je odgovorna Narodnoj skupštini Republike Srbije.Osnovni cilj Narodne banke Srbije je postizanje i očuvanje cenovne stabilnosti. Pored toga, ne dovodeći u pitanje ostvarivanje svog osnovnog cilja, Narodna banka Srbije doprinosi očuvanju i jačanju stabilnosti finansijskog sistema.

Fiskalni savet je nezavisan državni organ, odgovoran Narodnoj skupštini Republike Srbije. Misija Fiskalnog saveta je da oceni kredibilitet fiskalne politike s aspekta poštovanja utvrđenih fiskalnih pravila i da obezbedi javnost i odgovornost u vođenju fiskalne politike. Fiskalni savet treba da unapredi kulturu fiskalne odgovornosti u Republici Srbiji, nezavisnom analizom fiskalne politike i podsticanjem stručnih rasprava o fiskalnoj politici.

Južnoevropski centar za savremene finansije (SECCF) je regionalna obrazovna organizacija sa sedištem u Beogradu i kancelarijom u Zagrebu. Osnovan je 2002. godine. Misija SECCF-a je da u jugoistočnoj Evropi obezbedi obuku iz finansija i srodnih poslovnih oblasti na nivou na kome se takva obuka nudi na Zapadu.

Svetski ekonomski forum je međunarodna javno-privatna korporacija posvećena poboljšanju opšteg stanja u svetu. Forum uključuje političe, biznis i ostale svetske lidere u aktivnostima oblikovanja globalnih, regionalnih i industrijskih pitanja.

Delokrug Ministarstva finansija odnosi se na: republički budžet; utvrđivanje konsolidovanog bilansa javnih prihoda i javnih rashoda; sistem i politiku poreza, taksi, naknada i drugih javnih prihoda; osnove sistema doprinosa za socijalno osiguranje i obezbeđivanje finansiranja obaveznog socijalnog osiguranja; uređenje izvornih prihoda autonomne pokrajine i lokalnih samouprava; politiku javnih rashoda, itd.

LSEE – Istraživanje o Jugoistočnoj Evropi, je istraživačka jedinica u okviru Evropskog instituta London School of Economics (LSE). Okupljajući i dalje razvijajući znanje LSE-a o Jugoistočnoj Evropi, LSEE predstavlja značajnu platformu za visokokvalitetna i nezavisna istraživanja socijalnih politika, regionalnih politika, tržišta rada, evropskih integracija, itd.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: sistem u oblasti radnih odnosa i prava iz rada u svim oblicima rada izuzev u državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave i autonomne pokrajine, javnim agencijama i javnim službama; bezbednost i zdravlje na radu; inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu; sindikalno organizovanje; štrajk; itd.

European Consulting Group je srpska kompanija posvećena stvaranju boljih uslova za život u Srbiji i zemljama u regionu. Njihova misija je stvaranje čvrstih osnova za bolju i uspešnu budućnost.

University American College Skopje predstavlja instituciju visokog obrazovanja koja kombinuje najbolje od američkog i evropskog obrazovnog sistema. Osnovana 2005. godine kao jedan od malobrojnih privatnih i nezavisnih univerziteta u Republici Makedoniji.

Fondacija za otvoreno društvo je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija koja razvija i podržava projekte i aktivnosti usmerene na razvoj demokratske kulture, otvorenosti, uvažavanja različitosti, punog poštovanja ljudskih prava svih i na promovisanje principa vladavine prava, dobrog upravljanja i odgovornosti i učešća građana u javnim poslovima, a u cilju stvaranja pretpostavki za održivi razvoj demokratskog i otvorenog društva u Srbiji.

CEP je nezavisna, nevladina, neprofitna think-tank organizacija koju je osnovala grupa stručnjaka u oblasti evropskog prava, ekonomije i javne uprave, sa zajedničkim ciljem da doprinesu unapređenju okruženja za kreiranje javnih politika u Srbiji, tako što će ga učiniti transparentnijim i inkluzivnijim, zasnovanim na činjenicama i suštinski orijentisanim ka EU.

Albanian Centre for Social-Economic Research je istraživački centar iz Elbasana, Albanjia, osnovan 2008. godine. Fokus centra su istraživanja iz oblasti, rodne ravnopravnosti, tržišta rada, migracija, fiskalne politike, siromaštva, itd.