Ekspertska mreža za međunarodnu ekonomiju

Ekspertska mreža za međunarodnu ekonomiju okuplja priznate stručnjake iz oblasti Međunarodne ekonomije pod okriljem Fondacije za razvoj ekonomske nauke.
Lider mreže

Predrag Bjelić

Dr. Predrag Bjelić redovni je profesor međunarodne trgovine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Dr. Bjelić predaje Međunarodnu trgovinu, Ekonomiju EU, Međunarodnu ekonomiju i Elektronsko poslovanje na osnovnim studijima i Međunarodnu trgovinsku politiku i Elektronsku trgovinu i e-poslovanje na diplomskim studijama.

Predrag Bjelić je stručnjak Svetske trgovinske organizacije gde predaje na kursevima WTO Trade Policy. Predrag je takođe koordinator kurseva trgovinske politike UN-ove Konferencije za trgovinu i razvoj (UNCTAD) za zemlje u tranziciji, kao i UNCTAD ekspert za predavanja i rad na projektima o trgovinskim merama.

Predrag Bjelić doktorirao je ing. ekonomije i magistar ekonomije i međunarodnih odnosa. Njegove akademske posete uključuju London School of Economics, London, UK; Univerzitet Harvard, Cambridge, SAD i Ekonomski fakultet Univerziteta u Oslu, Norveška. Pre dolaska na Ekonomski fakultet u Beogradu, dr. Bjelić je pet godina radio kao naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i ekonomiju u Beogradu, a prije toga dve godine u Narodnoj Banci Srbije. I dalje je uključen u naučne projekte na Institutu za međunarodnu politiku i ekonomiju u Beogradu.

Objavio je nekoliko knjiga i napisao više od stotina naučnih i stručnih radova o međunarodnoj trgovinskoj politici, posebno ne carinskim barijerama, EU integracijama i elektronskoj trgovini, na srpskom i engleskom jeziku. Učestvovao je na mnogim međunarodnim znanstvenim skupovima. Sarađuje sa mnogim međunarodnim institucijama (Svetska trgovinska organizacija za akademsku suradnju, član UNCTAD Virtuelnog instituta, član Naučnog društva ekonomista -NDE, član Udruženja za međunarodno pravo Srbije, LSE akademske saradnje, i drugo.).

Članovi

Radovan Kovačević

Radovan Kovačević je završio Ekonomski fakultet u Beogradu 1979. godine. Na istom fakultetu je magistrirao 1983, i doktorirao 1990. Profesionalnu karijeru je započeo kao istraživač-pripravnik u Institutu za spoljnu trgovinu 1980. godine. Na tom institutu je biran u sva naučna zvanja (naučni saradnik, viši naučni saradnik i naučni savetnik). Učestvovao je u radu Udruženja konjunkturnih instituta Evrope (AIECE – Association Of  European Conjuncture Institutes) u periodu 1997-2008. godine. U više navrata je boravio na stručnom usavršavanju u inostranstvu.

Od 2003. godine predaje na predmetu Ekonomski odnosi Srbije sa inostranstvom na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U zvanje redovnog profesora na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu biran je 2009. godine za oblast Međunarodni ekonomski odnosi – predmeti Ekonomski odnosi Srbije sa inostranstvom i Međunarodne finansije. Na master studijama na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu predaje na predmetu Međunarodne finansije M, a na doktorskim studijama na istom fakultetu angažovan je na predmetima Međunarodna trgovina-teorija i politika i Međunarodna ekonomija I D i  II D. Takođe je angažovan u nastavi na predmetima International Economics (Programme „BSc Economics“) i Business Management in a Global Context (Programme „BSc Business and Management“), koji se realizuju u saradnji Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Londonu.

Član je redakcije sledećih časopisa: Economic Annals, Ekonomske ideje i praksa i Bankarstvo, za koje je recenzirao brojne radove. Učestvovao je na projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Redovni je član Naučnog društva ekonomista Srbije, a od 2018. godine član je predsedništva tog društva. Sada se nalazi na poziciji šefa Katedre za međunarodne ekonomske odnose Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Ivana Popović Petrović

Ivana Popović Petrović docent je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Sva akademska zvanja stekla je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Predaje na predmetima Finansiranje međunarodnog poslovanja, Spoljnotrgovinsko poslovanje i Ekonomija Evropske unije na osnovnim studijama, kao i Međunarodno poslovanje i Međunarodna trgovinska politika na master studijama. U naučno-istraživačkom radu bavi se pitanjima međunarodnih trgovinskih odnosa, međunarodne trgovine, regionalnih ekonomskih integracija, ekonomije Evropske unije i međunarodne trgovine poljoprivrednim proizvodima. U svom istraživačkom radu služi se engleskim i francuskim jezikom.

Mirjana Gligorić Matić

Mirjana Gligorić Matić je vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, gde je angažovana u nastavi na osnovnim, master i doktorskim akademskim studijama. Doktorirala je 2016. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a 2017. godine joj je dodeljena nagrada Naučnog društva ekonomista Srbije za najbolju doktorsku disertaciju u Srbiji iz ekonomije za 2015-2016. godinu. Glavne oblasti njenog naučnog interesovanja su: ekonomski rast i razvoj, međunarodna ekonomija, makroekonomska politika i empirijska istraživanja u makroekonomiji. Saradnik je Fondacije za Razvoj Ekonomske Nauke (FREN) od 2007. godine, gde radi na izradi FREN-ove stručne publikacije „Kvartalni monitor ekonomskih trendova i politika u Srbiji“ (autor je stalnog priloga Platni bilans i spoljna trgovina). Bila je angažovana kao istraživač na nekoliko naučnih i stručnih projekata. Predavač je i koordinator na programu edukacije studenata MS Office (Excel i ostalih programa) u organizaciji Ekonomskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Autor je većeg broja radova objavljenih u časopisima, monografijama i zbornicima sa konferencija u zemlji i inostranstvu.

ALEKSANDRA ĐORĐEVIĆ

Aleksandra Đorđević je rođena 28.9.1988. godine u Ćupriji. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2011. godine na smeru Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina. Na istom fakultetu master akademske studije je završila juna 2013. godine odbranivši master rad pod nazivom „Mesto i uloga stranih direktnih investicija u međunarodnim tokovima kapitala“, a doktorske studije oktobra 2021. godine odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom „Uticaj deviznih kurseva na izvoz zemalja centralne, istočne i jugoistočne Evrope: analiza na nivou sektora“. Zaposlena je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde u zvanju docenta izvodi nastavu na osnovni akademskim studijama (predmeti: Međunarodna ekonomija, Međunarodne finansije i Ekonomski odnosi Srbije sa inostranstvom), master akademskim studijama (predmet: Međunarodne finansije M), doktorskim studijama (predmeti: Međunarodna ekonomija 1D, Međunarodna ekonomija 2D) kao i na predmetima International Economics i Introduction to International Development koji se realizuju u okviru zajedničkog programa sa London School of Economics and Political Science – LSE. Pored nastavnih, Aleksandra Đorđević je angažovana i u velikom broju vannastavnih aktivnosti na Ekonomskom fakultetu. U svom naučno-istraživačkom radu fokusirana je na pitanja iz oblasti međunarodne ekonomije, međunarodnih finansija, međunarodnih ekonomskih odnosa Srbije, deviznih kurseva, stranih direktnih investicija itd. Objavila je veći broj naučnih radova iz pomenutih oblasti od kojih su neki prezentovani na domaćim i međunarodnim konferencijama. Učestvovala je na nekoliko domaćih i međunarodnih projekata koji su blisko povezani sa užom naučnom oblašću kojom se bavi („CEE Countries in Europe: Towards Center or Periphery“, „Uticaj deviznog kursa na spoljnotrgovinsku neravnotežu u uslovima krize – održivi razvoj novih zemalja članica EU i Zapadnog Balkana”, „Uloga države u novom modelu rasta privrede Srbije“, „UNDP – Istraživanje ekonomskog uticaja kreativnih industrija u Republici Srbiji“). Aleksandra Đorđević se kontinuirano usavršava u oblasti Međunarodnih ekonomskih odnosa. Odabrana je od strane U.S. State Department-a da, kao stipendista američke vlade, učestvuje u veoma konkurentnom programu pod nazivom „Study of the U.S. Institutes – U.S. Economics and Business“, koji je održan u julu i avgustu 2022. godine u Bostonu, Njujorku i Vašingtonu. U aprilu 2022. godine pohađala je kurs Konferencije Ujedinjenih nacija o trgovini i razvoju (UNCTAD) pod nazivom „Building Resilience and Responding to Shocks“. U julu 2019. pohađala je letnju školu za mlade ekonomiste – „Sarajevo 2019, Data Analysis for Public Policy“. U periodu novembar-decembar 2015. godine pohađala je kurs Svetske trgovinske organizacije pod nazivom „Trade finance and the WTO“. U julu 2014. godine predstavljala je Srbiju na „UNCTAD 29th Regional Course on Key Issues on the International Economic Agenda for countries with economies in transition“.

Radovan Kastratović

Radovan Kastratović radi kao docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Nastavu izvodi na predmetima: Međunarodna ekonomija, Međunarodno poslovno finansiranje, Međunarodna trgovina i International Economics (LSE) na osnovnim akademskim studijama, Međunarodna trgovinska politika na master akademskim studijama i Međunarodna ekonomija 1-D i Međunarodna ekonomija 2-D na doktorskim akademskim studijama. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 2014. godine, na smeru Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina. Na programu Međunarodni ekonomski odnosi na master akademskim studijama istog fakulteta diplomirao je 2015. godine. Doktorsku disertaciju „Uticaj priliva stranih direktnih investicija na izvoz sektora poljoprivrede zemalja u razvoju“ odbranio je 2021. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Dobitnik je nagrade Privredne komore Srbije za najbolju doktorsku disertaciju odbranjenu 2021. godine. Učesvovao je u dva međunarodna istraživačka projekta – „CEE Countries in Europe: Towards Center or Periphery in Global Value Chains“ (međunarodnog akademskog konzorcijuma kojim rukovodi Ekonomski fakultet u Ljubljani, a pod pokroviteljstvom China-CEE instituta iz Budimpešte) i „Uticaj deviznog kursa na spoljnotrgovinsku neravnotežu u uslovima krize – održivi razvoj novih zemalja članica EU i Zapadnog Balkana“ (u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore). Završio je prestižni regionalni kurs Konferencije Ujedinjenih nacija o trgovini i razvoju 2021. godine. U dostadašnjem naučno-istraživačkom radu bavio se stranim direktnim investicijama i međunarodnom trgovinom.

Vesti

BALKANSKI EKONOMSKI HORIZONTI KROZ REGIONALNE INTEGRACIJE

U organizaciji Fondacije za razvoj ekonomske nauke (FREN) i Friedrich Ebert Fondacije (FES), 23. Novembra 2023. godine održan je skup Balkanski ekonomski horizonti  kroz regionalne integracije. Skup je posvećen regionalnim integracijama na prostoru Balkana, sa posebnim fokusom na Otvoreni Balkan. Na području Balkana već duži niz godina odvijaju se procesi regionalnih integracija, od pionirskog Sporazuma […]