Upravni odbor

Mihail Arandarenko

Mihail Arandarenko je redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu i predsednik Upravnog odbora Fondacije za razvoj ekonomske nauke. Doktorat ekonomskih nauka stekao je na Univerzitetu u Beogradu 1998. godine nakon koje je proveo akademsku 1999-200 kao postdoktorant na Collegium Budapest – Institutu za napredna istraživanja. Objavio je veliki broj publikacija i radova, među kojima su: ‘Tržište rada u Srbiji: trendovi, institucije, politike’ (2011), ‘Mapa tržišta rada Srbije’ (2006), ‘Razvoj socijalne politike u Srbiji i Crnoj Gori’ (2003), i ‘Ekonomska teorija u tranziciji’ (1997). Istraživačka polja profesora Arandarenka obuhvataju tržište rada, programe zapošljavanja, industrijske odnose i socijalnu politiku. Radio je kao konsultant vodećih međunarodnih agencija, uključujući i Svetsku banku, UNDP, ILO, EAR, OECD, USAID, itd. Bio je glavni savetnik za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva u Srbiji (2004-2005), predsednik radne grupe za pripremu Nacionalne strategije zapošljavanja (2005) i predsednik radne grupe za pripremu Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (2009). Bio je na stručnom usavršavanju kao gostujući professor na City University of New York (2019) I na London School of Economics 2014-2015 godine.

Dragan Lončar

Dragan Lončar je rođen 1978. godine u Beogradu. Završio je Ekonomski fakultet u Beogradu 2001. godine, magistrirao na Univerzitetu Kembridž (Judge Business School) 2003. godine i doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 2007. godine. 2008. godine je dobio Fulbright stipendiju za postodoktorske istraživačke studije, koju je realizovao tokom prve polovine 2009. godine na Unioverzitetu Čikago (Booth Business School). Nosilac CFA licence. Trenutno zaposlen na Ekonomskom fakultetu u Beogradu kao redovni profesor na predmetima Strategijski menadžment i Menadžment projekata i kao prodekan za saradnju sa privredom. Njegova područja ekspertize su korporativne finansije, strategijsko planiranje, zaštita konkurencije, upravljanje projektima i upravljanje rizicima. Dragan je koautor udžbenika Menadžment pomoću projekata i Strategijski menadžment i autor većeg broja istraživačkih studija i radova za referentne domaće i inostrane časopise.

Saša Ranđelović

Ranđelović mr Saša je rođen 1982. godine. Diplomirao je 2005. godine (sa prosečnom ocenom 9,39), a magistrirao 2008. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (sa prosečnom ocenom 10). Trenutno radi na izradi doktorske disertacije.
Od januara 2006. do oktobra 2007. godine bio je zaposlen u društvu za reviziju i finansijski konsalting KPMG d.o.o. Beograd, na poslovima poreskog savetovanja. Od 1. novembra 2007. godine zaposlen je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde i danas radi kao asistent na predmetu Javne finansije.

Maja Jandrić

Maja Jandrić je vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde izvodi nastavu na predmetima Osnove makroekonomije i Teorija i analiza ekonomske politike. Na istom fakultetu je diplomirala, te odbranila magistarski i doktorski rad. Glavne oblasti naučnog interesovanja vezane su za ekonomsku politiku, a posebno za analizu tržišta rada, sa fokusom na pitanja fleksibilnosti i sigurnosti na ovom tržištu. Maja Jandrić je autor velikog broja publikacija, a učestvovala je i na brojnim naučnim i stručnim konferencijama u zemlji i inostranstvu. Takođe je bila učesnik u velikom broju značajnih domaćih i međunarodnih naučnih projekata.

Dragan Stojković

Dragan Stojković je vanredni profesor na Ekonomskom Fakultetu u Beogradu. Diplomirao je i doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, dok je master studije završio na Hofstra Univerzitetu u Njujorku. Na osnovnim studijama drži predavanja na predmetima Kanali marketinga, Trgovinski marketing i menadžment prodaje i Trgovinski menadžment, dok na master studijama drži predavanja na predmetima Elektronska trgovina i e-biznis, Internet marketing, Direktni marketing i Strategije kanala marketinga. Autor je velikog broja naučnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima.