Ekspertska mreža za zelenu ekonomiju

Ekspertska mreža za zelenu ekonomiju okuplja priznate stručnjake iz oblasti Zelene ekonomije pod okriljem Fondacije za razvoj ekonomske nauke. Članovi mreže predstavljaju stručnjake iz različitih segmenata ekologije, ekonomije, biohemije, i drugih segmenata u okviru Zelene ekonomije.
Lider mreže

Đorđe Mitrović

Đorđe Mitrović je diplomirao je 1999. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2000. godine je zaposlen na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U zvanje docenta je biran 2011, vanrednog profesora 2016. i redovnog profesora 2021. godine. Njegove glavne oblasti interesovanja i istraživanja su makroekonomija, ekonomija životne sredine, digitalna ekonomija i cirkularna ekonomija. Na osnovnim studijama izvodi predmete Principi ekonomije, Ekonomija tranzicije i Uvod u analizu troškova i koristi, a na postdiplomskom nivou predmete Evaluacija javnih projekata i Digitalna i cirkularna ekonomija.

Ekspert je za finansijske i ekonomske analize u vezi sa javnim politikama i pitanjima životne sredine. Sa više od 16 godina profesionalnog iskustva na poslovima analize troškova i koristi u oblasti voda, otpadnih voda, čvrstog i opasnog otpada, transportnog sektora i izgradnje hidroelektrana (u skladu sa zahtevima EU) učestvovao je u pripremi više od 25 infrastrukturnih studija izvodljivosti. Finansijske i ekonomske analize u vezi sa dozvolama za zagađenje (IPPC, DISP, IED), energetskom efikasnošću, čistijom proizvodnjom, cirkularnom ekonomijom i izradom strateških ekoloških dokumenata na nacionalnom nivou takođe su deo njegovih aktivnosti.

Članovi

Ilija Batas Bjelić

OBRAZOVANJE
Doktorat: 2016. Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet
Tema: Spregnuta metoda za optimalno planiranje održivih energetskih sistema
na bazi simulacija
Osnovne studije: 2008. Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet
Tema: Jedna realizacija spektrometra na bazi PIC24FJ mikrokontrolera

NAUČNA I ISTRAŽIVAČKA ZVANJA
2017-2022. naučni saradnik
2012-2017. istraživač-saradnik
2011-2012. istraživač- pripravnik

OBLASTI ISTRAŽIVANJA
Naučnoistraživačka delatnost dr Ilije Batas Bjelića je orijentisana ka energetskom planiranju, pametnim energetskim mrežama i sistemima zasnovanim na računarskoj tehnologiji, automatizaciji i elektroinženjeringu. Posebno se bavi optimizacijom održivih energetskih sistema sa značajnim iskorišćenjem solarne energije na bazi satnih hronoloških simulacija.

Milena G. Rikalović

Dr Milena G. Rikalović  je docent na studijskom programu Životna sredina i održivi razvoj Univerziteta Singidunum, a pored toga ima i zvanje naučni radanik u oblasti prirodnih nauka – hemija.  Doktorirala je na Hemijskom fakultetu u Beogradu 2013. godine u oblasti mikrobiološke hemije i biotehnologije, kao stipendista doktorskih studija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, u okviru dva nacionalna naučna projekta: Simultana bioremedijacija i soilifikacija degradiranih prostora, za očuvanje prirodnih resursa biološki aktivnih supstanci i razvoj i proizvodnju biomaterijala i dijetetskih proizvoda i  Proizvodni mobilni bioreaktor i dobijanje biomase mikroorganizama za bioremedijaciju.  Oblast naučno istraživačkog rada je fundamentalna i primenjena mikrobiologija, biotehnologija, ekotoksikologija, faktori životne sredine i zdravlje. Recenzent je po pozivu za više međunarodnih naučnih časopisa, recenzent za procenu projekta za relevantne ustanove u zemlji i inostranstvu, i recenzent za Nacionalno akreditaciono telo RS. Do sada je kao autor  i/ili koautor objavila 12 SCI radova, četiri  poglavlja  u međunarodnim monografijama, jedno tehničko rešenja i preko 20 radova na konferencijama u zemlji i inostranstvu. Pored naučno istraživačkog rada i profesure, radila je i u poljoprivrednoj industriji u oblasti primenjene mikrobiologije (biopreparati za razvoj biljaka i tretman fitopatogena, optimizacija fermentacije metabolita upotrebom SCADA programa, ispitivanje biološke aktivnosti preparata, up scale procesa), kada je bila i rukovodilac inovacionog projekta Mikrobna formulacija za tretman otpadnih voda industrije skroba i šećera podržanog od strane MPNTR RS.

Sonja Josipović

Sonja Josipović rođena je 19.06.1984. godine u Beogradu. Osnovne, master i doktorske studije završila je na Univerzitetu u Beogradu – Ekonomski fakultet. Od 2021. godine, zaposlena je na Univerzitetu u Beogradu – Tehnološko-metalurški fakultet, na Katedri za društvene nauke. Od 2010. do 2021. god. bila je zaposlena na Univerzitetu u Beogradu – Mašinski fakultet, na Katedri za industrijsko inženjerstvo. Predavala je kurseve: Osnovi sociologije i ekonomije, Japanska ekonomija, Poslovni menadžment, Inženjerska ekonomija, Industrijski menadžment, Tehno-ekonomska analiza projekata, Vrednovanje projekata u oblasti informacionih tehnologija, Preduzetništvo i organizacione kulture, Ekonomija životne sredine i održivi razvoj, Ekonomija i zaštita životne sredine.

Angažovana je kao predavač na različitim kursevima, kao što su: kurs “Finansijski inženjering” u okviru Obuke za energetske menadžere, trening “Izrada poslovnog modela” i kurs “Jezik i alati finansijske i ekonomske analize projekata”. Glavne oblasti njenog naučnog istraživanja su: održivi razvoj, bioekonomija, ruralni razvoj, preduzetništvo, ljudski kapital, kreativnost i inovacije, kao i metodologija za tehno-ekonomsku analizu razvojnih projekata. Član je Društva ekonomista Beograda i Mreže za zelenu i digitalnu ekonomiju.

Vesti

BALKANSKI EKONOMSKI HORIZONTI KROZ REGIONALNE INTEGRACIJE

U organizaciji Fondacije za razvoj ekonomske nauke (FREN) i Friedrich Ebert Fondacije (FES), 23. Novembra 2023. godine održan je skup Balkanski ekonomski horizonti  kroz regionalne integracije. Skup je posvećen regionalnim integracijama na prostoru Balkana, sa posebnim fokusom na Otvoreni Balkan. Na području Balkana već duži niz godina odvijaju se procesi regionalnih integracija, od pionirskog Sporazuma […]

Kada će vodonik postati deo energetske ponude