Tim

Jelena Žarković

Jelena Žarković radi kao direktor i program menadžer FREN-a od oktobra 2012.
U okviru istraživačkih projekata bavi se pitanjima poreske i socijalne politike i problematikom tržišta rada. Neki od projekata na kojima je bila angažovana su: Izgradnja mikro-simulacionog modela poreske i politike socijalnih davanja za Srbiju (FREN i University of Essex); Bosnia and Herzegovina and Serbia country chapters for the OECD tax and benefit model (2009, Svetska banka); Simulacija efekata Predloga Zakona o socijalnoj zaštiti na raspodelu dohotka i siromaštvo u Srbiji upotrebom SRMOD-a (2010, Svetska banka). Od neaktivnosti do zaposlenosti: Mogućnosti za podizanje aktivnosti i zaposlenosti u Srbiji (FREN i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Vlada Republike Srbije), Making Work Pay in Western Balkan Countries: Evidence from Serbia and Macedonia ( Regional Research Promotion Programme Western Balkans), Izrada budžetskog kalkulatora (PRO CONCEPT u saradnji sa Narodnom skupštinom Republike Srbije).
Radi stručnog usavršavanja boravila je na: George Mason University (2005, SAD) i European University Insitute (2009, Italija). Učestvovala je sa zapaženim prilozima u radu većeg broja domaćih i međunarodnih koneferencija.

Lara Lebedinski

Lara Lebedinski je naučni saradnik na Institutu ekonomskih nauka u Beogradu. Lara je doktorirala na Univerzitetu Bokoni u Milanu u Italiji. Lara je viši stručnjak u European Expert Network on Economics of Education. Njena istraživanja su u oblasti ekonomije obrazovanja i ekonomije rada. Lara je radila kao konsultant za međunarodne organizacije kao što su Evropska fondacija za obuku, UNICEF, UNDP, Svetska banka i drugi. Trenutno radi na analizi efekata prenatalnih šokova na rani dečiji razvoj, obrazovnim ishodima manjina i evaluaciji aktivnih politika tržišta rada. Lara je svoja istraživanja predstavljala na međunarodnim i nacionalnim konferencijama. Objavila je naučne radove u vodećim međunarodnim časopisima kao što su World Development, Economics of Transition, International Journal of Manpower, Eastern European Economics i drugi.

Marko Vladisavljević

Marko Vladisavljević je istraživač u FREN-u i Institutu ekonomskih nauka iz Beograda. Nedavno je doktorirao na katedri za Ekonometriju na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom karijere radio je kao konsultant za Svetsku banku, ILO i UN i primio je brojne stipendije za akademske i primenjene istraživačke projekte. Njegova naučna aktivnost fokusirana je uglavnom na oblasti primenjene ekonomije rada, obima i nejednakosti u dohotku, subjektivnog blagostanja i ekonometrije, kao i na uticaj institucionalnih faktora na ishode na tržištu rada. Posebna oblast interesovanja su dualnosti na tržištu rada, kao što su rodne nejednakosti, javni / privatni dualitet, a njegova istraživanja uglavnom se odnose na područje Srbije i na zapadnog Balkana. Njegov istraživački rad često rezultira preporukama za donosioce odluka u oblastima ekonomske i socijalne politike, kao što su Ministarstvo finansija i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračku i socijalnu politiku Vlade Srbije; kao i Zavod za statistiku Republike Srbije. U toku karijere objavljivao je u časopisima kao što su Economics Labor i Cambridge Journal of Economics, VOLUNTAS, Economics of Transition i Psichological Reports, kao i nekoliko poglavlja knjiga za ugledne međunarodne izdavače, kao što su Palgrave i Springer.

Aleksandar Radivojević

Aleksandar Radivojević radi kao finansijski i projektni menadžer FREN-a. Završio je master studije na meru Ekonomska politika i razvoj na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 2011. godine. Trenutno pohađa doktorske studije na istom fakultetu. Aleksandar je rukovodilac istraživanja Indeksa globalne konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma za Srbiju.  Kao istraživač bavi se temama konkurentnosti, cirkularne ekonomije, razvoja turizma i tržišta nekretnina. Pre trenutnog angažovanja radio je kao asistent generalnog direktora u građevinarskom sektoru, gde je stekao odlične organizacione veštine kroz upravljanja većim brojem projekata. Tečno govori engleski, a služi se italijanskim jezikom.