Partneri

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) je nezavisna agencija federalne vlade, kojom upravllja administrator koga postavlja predsednik SAD. USAID obezbeđuje ekonomsku i humanitarnu pomoć u celom svetu, a opšte smernice u spoljnoj politici dobija od Državnog sekretara (ministra spoljnih poslova).
Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) koji sprovodi Cardno Emerging Markets USA, je petogodišnja inicijativa pokrenuta u januaru 2011. godine. Cilj projekta je da pomogne Vladi Republike Srbije da poveća konkurentnost domaće ekonomije i privatnog sektora
Projekat održivog lokalnog razvoja (SLD) je petogodišnja inicijativa, vredna 22 miliona dolara, koja ima za cilj da  podrži dugoročni ekonomski i društveni razvoj zajednica u Srbiji. Projekat raditi kroz 12 međuopštinskih partnerstava, od kojih će svako uključiti tri ili više lokalnih zajednica koje imaju zajedničke razvojne interese.
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu jedna je od vodećih obrazovnih i naučnih institucija iz oblasti ekonomije u regionu. Osnovan je kao Visoka škola za ekonomiju i trgovinu još 1937. godine kao prvi visokoškolski obrazovni centar iz oblasti ekonomije u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji.Ekonomski fakultet je jedan od osnivača FREN-a.
Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva svoje aktivnosti obavlja pri Kabibnetu potpresednika vlade za evropske integracije. Tim je nadležan za nadzor jačanja kapaciteta Vlade da razvija i sprovodi politike socijalne inkluzije zasnovane na primerima dobre prakse u Evropi. Takođe, Tim pruža podršku predsedniku Vlade za evropske integracije da koordinira, nadzire i izveštava o naporima Vlade Republike Srbije u oblasti socijalnog uključivanja. 
Međunarodni rad povezuje Fondaciju Fridrih Ebert sa partnerima u preko stotinu zemalja sveta. U većini ovih zemalja predstavnici Fondacije rade sa sopstvenom kancelarijama za demokratiju, razvoj i mir u svojim zemljama domaćinima. Cilj rada je pružanje doprinosa za više participacije, pluralizma, pravne državnosti, socijalne pravde i rešavanje sukoba bez upotrebe sile u državi i društvu. U partnere Fondacije Fridrih Ebert ubrajaju se partije, sindikati, udruženja, istraživačke i obrazovne institucije, građanski pokreti, organizacije civilnog društva, ali i parlamenti, vladine institucije i međunarodne organizacije.
Narodna banka Srbije je samostalna i nezavisna u obavljanju funkcija utvrđenih Zakonom o Narodnoj banci Srbije i drugim zakonima, a za svoj rad je odgovorna Narodnoj skupštini Republike Srbije.Osnovni cilj Narodne banke Srbije je postizanje i očuvanje cenovne stabilnosti. Pored toga, ne dovodeći u pitanje ostvarivanje svog osnovnog cilja, Narodna banka Srbije doprinosi očuvanju i jačanju stabilnosti finansijskog sistema.
Fiskalni savet je nezavisan državni organ, odgovoran Narodnoj skupštini Republike Srbije. Misija Fiskalnog saveta je da oceni kredibilitet fiskalne politike s aspekta poštovanja utvrđenih fiskalnih pravila i da obezbedi javnost i odgovornost u vođenju fiskalne politike. Fiskalni savet treba da unapredi kulturu fiskalne odgovornosti u Republici Srbiji, nezavisnom analizom fiskalne politike i podsticanjem stručnih rasprava o fiskalnoj politici.
Republički zavod za statistiku je zvanični statistički zavod republike Srbije.
Južnoevropski centar za savremene finansije (SECCF) je regionalna obrazovna organizacija sa sedištem u Beogradu i kancelarijom u Zagrebu. Osnovan je 2002. godine. Misija SECCF-a je da u jugoistočnoj Evropi obezbedi obuku iz finansija i srodnih poslovnih oblasti na nivou na kome se takva obuka nudi na Zapadu
Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH nudi širok spektar usluga baziranih na regionalnoj ekspertizi, stručnim kompetencijama i menadžerskim sposobnostima dokazanim u praksi. Kao nemačko savezno preduzeće, nudimo primenljiva, održiva i efikasna rešenja u procesima političkih, ekonomskih i društvenih promena. Veliki deo posla radimo po nalogu nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Međutim, GIZ radi i za druga nemačka ministarstva, kao i za javne i privatne subjekte kako u Nemačkoj, tako i u inostranstvu. Tu spadaju vlade drugih zemalja, Evropska komisija, Ujedinjene nacije i Svetska banka. S jednakom posvećenošću, pomažemo i našim klijentima u privatnom sektoru da ostvare svoje ciljeve.
Svetski ekonomski forum je međunarodna javno-privatna korporacija posvećena poboljšanju opšteg stanja u svetu. Forum uključuje političe, biznis i ostale svetske lidere u aktivnostima oblikovanja globalnih, regionalnih i industrijskih pitanja.
Delokrug Ministarstva finansija odnosi se na: republički budžet; utvrđivanje konsolidovanog bilansa javnih prihoda i javnih rashoda; sistem i politiku poreza, taksi, naknada i drugih javnih prihoda; osnove sistema doprinosa za socijalno osiguranje i obezbeđivanje finansiranja obaveznog socijalnog osiguranja; uređenje izvornih prihoda autonomne pokrajine i lokalnih samouprava; politiku javnih rashoda, itd.
Partnership for Economic Policy (PEP) je međunarodna organizacija koja povezuje istraživače iz celog sveta u cilju povećanja kapaciteta za analizu razvojnih politika u zemljama u razvoju.
LSEE - Istraživanje o Jugoistočnoj Evropi, je istraživačka jedinica u okviru Evropskog instituta London School of Economics (LSE). Okupljajući i dalje razvijajući znanje LSE-a o Jugoistočnoj Evropi, LSEE predstavlja značajnu platformu za visokokvalitetna i nezavisna istraživanja socijalnih politika, regionalnih politika, tržišta rada, evropskih integracija, itd.