Tim

Jelena Žarković Rakić - Direktor

Jelena Žarković Rakić radi kao direktor i program menadžer FREN-a od oktobra 2012.

U okviru istraživačkih projekata bavi se pitanjima poreske i socijalne politike i problematikom tržišta rada. Neki od projekata na kojima je bila angažovana su: Izgradnja mikro-simulacionog modela poreske i politike socijalnih davanja za Srbiju (FREN i University of Essex); Bosnia and Herzegovina and Serbia country chapters for the OECD tax and benefit model (2009, Svetska banka); Simulacija efekata Predloga Zakona o socijalnoj zaštiti na raspodelu dohotka i siromaštvo u Srbiji upotrebom SRMOD-a (2010, Svetska banka). Od neaktivnosti do zaposlenosti: Mogućnosti za podizanje aktivnosti i zaposlenosti u Srbiji (FREN i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Vlada Republike Srbije), Making Work Pay in Western Balkan Countries: Evidence from Serbia and Macedonia ( Regional Research Promotion Programme Western Balkans), Izrada budžetskog kalkulatora (PRO CONCEPT u saradnji sa Narodnom skupštinom Republike Srbije).

Radi stručnog usavršavanja boravila je na: George Mason University (2005, SAD) i European University Insitute (2009, Italija). Učestvovala je sa zapaženim prilozima u radu većeg broja domaćih i međunarodnih koneferencija.

Aleksandar Radivojević

Aleksandar Radivojević radi kao finansijski i administrativni menadžer FREN-a. Završio je master studije na smeru Ekonomska politika i razvoj na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 2011. godine. Trenutno pohađa doktorske studije na istom fakultetu. Aleksandar je rukovodilac istraživanja Indeksa globalne konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma za Srbiju. Kao istraživač angažovan je na projektu „Nivo korporativnog upravljanja u javnim preduzećima čiji je osnivač republika Srbija“, dok kao finansijski menadžer obavlja funkciju na svim projektima FREN-a. Pre trenutnog angažovanja radio je kao asistent generalnog direktora u građevinarskom sektoru, gde je stekao odlične organizacione veštine kroz upravljanja većim brojem projekata. Tečno govori engleski, a služi se italijanskim jezikom.

 

Marjanovic Dragana

Dragana Marjanović radi kao projekt menadžer FREN-a na projektima FP7 - Omogućavanje procvata i razvoja socijalnog preduzetništva za inovativna i inkluzivna društvaje i Evaluacija paketa za mlade i aktivnih politika tržišta rada usmerenih na mlade.  Doktorirala na odseku za društvene i političke nauke na Institutu Evropskog Univerziteta u Firenci, Italija. Njena oblast specijalizacije jeste podsticanje zapošljavanja ugroženih grupa na tržištu rada. Dragana je upravljala komponentom Međunarodne organizacije rada u okviru Youth Employment and Migration Joint programa Ujedinjenih nacija, čiji je cilj podrška zapošljavanju najugroženijih grupacija mladih (Roma, primalaca usluga centara za socijalni rad, itd.).

Marko Vladisavljević

Marko Vladisavljević radi kao istraživač u Fondaciji za razvoj ekonomske nauke (FREN). Diplomirao 2008. godine na Katedri za Statistiku i Informatiku Ekonomskog fakulteta u Beogradu i završio master studije na smeru Ekonometrija 2011. godine. Trenutno pohađa doktorske studije na istom fakultetu, i osnovne studije na Katedri za Psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Njegova istraživačka interesovanja obuhvataju širok spektar tema primenjene ekonomije i psihologije sa fokusom na rodnu ravnopravnost, siromaštvo, tržišta rada i pitanja identiteta. Bio je konsultant u više istraživačkih projekata koje su finansirali Svetska banka, ILO, organizacije UN. Kao deo FREN-ovog tima dobitnik je nekoliko stipendija za naučno-istraživački rad: Analiza uticaja na migracija i doznaka na socijalne zaštite u zemljama Zapadnog Balkana (RRPP, 2014), Neaktivnost starijih osoba na tržištu rada Srbije (Erste, 2013), Omogućavanje procvata i razvoja socijalnog preduzetništva za inovativna i inkluzivna društva (FP7, 2013) i Rodni jaz plata u zemljama Zapadnog Balkana (RRPP, 2012).

Lara Lebedinski

Lara Lebedinski saradnik je Fondacije za razvoj ekonomske nauke (FREN) gde se bavi pitanjima obrazovanja i problematikom tržišta rada. Učestvuje kao istraživač u radu na FREN-ovim projektima FP7 - Omogućavanje procvata i razvoja socijalnog preduzetništva za inovativna i inkluzivna društvaje i Evaluacija paketa za mlade i aktivnih politika tržišta rada usmerenih na mlade. Učestvovala je i u radu u radu nekoliko projekata: Evaluacija programa romskih asistenata u Srbiji (Universita’ Luigi Bocconi), Zaposlenost, diskriminacija i siromaštvo u Belgiji (Université catholique de Louvain), Resettlement Action Plan for the Residents of Makis, Resnik, Jabucki Rit and Kijevo Container Settlements (OSCE).

Izlagala je svoje radove na međunarodnim koneferencijama.