Saradnici

Aleksandra Anić

Rođena 06.01.1988. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu, smer Statistika, informatika i kvantitativne finansije, opciona grupa Kvantitativne finansije, septembra 2010. Master kurs International Masters in Quantitative Finance, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, tema master teze: Cointegration Analysis of Unemployment in Serbia, januar 2013. Zaposlena na Ekonomskom fakultetu u Beogradu od jula 2011. na predmetu Ekonomska statistika. Saradnik FREN-a od 2014.

Ana Aleksić Mirić

Ana Aleksić Mirić je angažovana kao stariji istraživač na projektima FP7 - Omogućavanje procvata i razvoja socijalnog preduzetništva za inovativna i inkluzivna društva, Netvorking privrednog i edukativnosg sektora - NAPRED, Nivo korporativnog upravljanja u javnim preduzećima čiji je osnivač republika Srbija, itd.  Ana Aleksić Mirić stručnjak je za oblsti: Organizacija preduzeća, Osnove organizacije, Organizacioni dizajn i Upravljanje znanjem. Radila je na projektima Evropske unije u okviru IPA i FP7 programa i projektima srpskog Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja u domenu efekata koje reforma ekonomije Srbije ima na ekonomski rast, zaposlenost i konkurentnost. Bavi se konsaltingom i radila je za Institut Svetske banke, kao i u javnom i u privatnom sektoru u oblasti menadžment konsaltinga. Realizovala je treninge zaposlenih u oblasti organizacionog strukturiranja, liderstva, upravljanja preformansama i drugim oblastima organizacije. 

Cristiano Perugini

Cristiano Perugini radi na odeljenju za ekonomiju Univerziteta u Peruđi gde obavlja istraživačke i nastavne aktivnosti.  2002 godine dobio je diplomu doktora nauka na Univerzitetu Naples Federico II i Univerzitetu u Sieni. Tokom doktorskih studija dobio je i master diplomu iz ekonomije agrara i agrobiznisa Univerziteta  Aberdin, Škotska.

Od 2002. godine obavlja aktivnosti predavača na predmetima Mikroekonomija, Makroekonomija, Međunarodnoa ekonomija, Ekonomija životne sredine i Tržišta u razvoju. U 2012. godini dobio je nagradu EU Jean Monnet Chair SWING (vidi: http://www2.ec.unipg.it/swing/index.html).

Aktuelna glavna područija istraživanja obuhvataju obrasce i determinante regionalnih razlika u razvoju,  dinamike tranzicije i efekti na nejednakost i tržište rada, lokalni razvoj, regionalna tržišta rada, dinamiku distribucije dohotka na nivou zemlje i regionalnom nivou. Trenutno vodi EU J. Monnet research & information projekat INEQ (vidi: http://www2.ec.unipg.it/ineq/index.html). Objavljivao je radove u časopisima The Review of Income and Wealth, The International Labour Review, Journal of Policy Modeling, Economic Modelling, The Annals of Regional Science, and Economic Systems, i drugima.

Više informacija na: http://www.unipg.it/~perugini/

Danko Brčerevic

Danko Brčerević je specijalni savetnik u Fiskalnom savetu Republike Srbije od 2011. godine. Od 2005-2008. godine radio je kao istraživač Fondacije za razvoj ekonomske nauke. Od 2005. godine zadužen je za sekciju Ekonomska aktivnost u okviru izdanja FREN-a "Kvartalni monitor ekonomskih trendova i politika u Srbiji", gde učestvuje i u radu redakcijskog saveta. Od 2008. godine obavljao je ulogu koordinatora odeljenja za ekonomski razvoj i evropske integracije u okviru kancelarije vicepremijera za evropske integracije, gde je 2010 godine obavljao ulogu vođe jedinice za održiv razvoj.

Dragan Aleksic

Dragan Aleksić je diplomirao 2012. godine, završio master studije 2014. godine, upisao doktorske studije 2014. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Trenutno radi na izradi doktorske disertacije. Zaposlen je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 2013. godine. Izabran za asistenta 2015. godine. Glavne oblasti interesovanja i istraživanja: ranjive grupe na tržištu rada, aktivna politika tržišta rada i minimalna zarada na tržištu rada. Na osnovnim studijama drži vežbe iz predmeta Osnovi ekonomije i Ekonomija rada. Dragan je učestvovao i/ili trenutno učestvuje na izradi nekoliko projekata u saradnji sa FREN-om: Evaluacije paketa usluga za mlade i relevantnih programa i mera finansiranih iz budžeta Vlade Republike Srbije koji su usmereni ka mladima; Strengthening the Labour Market Research Network – Toward the Understanding of the Political Economy of Unemployment in the Western Balkans (sa RRPP, ISSP, UACS); Analiza kapaciteta i organizacione strukture učesnika socijalnog dijaloga u okviru projekta 'Analitička podrška pregovorima sa EU' (sa NICEF).

Galjina Ognjanov

Galjina Ognjanov predaje na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je 2005. godine stekla doktorat nauka iz oblasti poslovne ekonomije. Saradnik je FREN-a od njegovog osnivanja. Angažovana je kao istraživač na većem broju međunarodnih i nacionalnih naučnih projekata u oblasti ekonomskog razvoja i konkurentnosti privrede, marketinga i ponašanja potrošača. Pored toga, iz domena tržišta rada (veštine na tržištu rada, kolektivno pregovaranje, promocija zapošljavanja i povećanje zapošljivosti ranjivih grupa, pre svega mladih i pripadnika romske manjine) bila je angažovana kao konsultant i/ili eveluator projekata brojnih međunarodnih agencija i institucija poput: Evropske komisije (EK), Međunarodne organizacije rada (MOR), Programa razvoja Ujedinjenih Nacija (UNDP), Programa podrške Sjedinjenih američkih država (USAID) i dr. Autor je dve monografije, jednog udžbenika i koautor dve monografije u oblasti marektinškog komuniciranja, pregovaranja i odnosa s javnošću. Objavila je više desetina naučnih radova u referentnim međunarodnim i domaćim naučnim časopisima, kao i zbornicima radova na srpskom i engleskom jeziku.

Irena Janković

Irena Janković radi kao docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu na predmetima Finansijska tržišta, Analiza hartija od vrednosti, Ulaganje u hartije od vrednosti, Portfolio menadžment i Mathematics and Modelling for Finance. Kao saradnik Fondacije za razvoj ekonomske nauke (FREN) bavila se analizom priliva sredstava od doznaka iz inostranstva i njihovim uticajem na potencijalno smanjenje sive ekonomije, finansijsku stabilnost i privredni rast u okviru projekata Policy Measures to Formalize the Shadow Economy and their Effects on Economic Growth in Serbia i Forecasting the size and effects of emigration and remittances is four Western-Balkan countries.

Predavač je na Kursu za sticanje zvanja brokera u organizaciji Komisije za hartije od vrednosti i Ekonomskog fakulteta u Beogradu i kursa Osnovi finansijske analize u Excelu Centra za permanentno stručno usavršavanje Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Učestvovala je i izlagala radove na značajnom broju domaćih i međunarodnih konferencija. Član je Naučnog društva ekonomista Srbije.

Mirjana Gligorić

Mirjana Gligorić radi kao docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Saradnik je Fonda za razvoj ekonomske nauke (FREN) od 2007 godine.

U okviru redakcije Kvartalnog monitora, publikacije FREN-a, zadužena je za rubriku Platni bilans i spoljna trgovina

Nemanja Vuksanović

Nemanja Vuksanović diplomirao je juna 2013. godine, kao najbolji student smera Ekonomska analiza i politika. Završio je master studije jula 2015.godine, nakon uspešno odbranjenog master rada iz oblasti Ekonomije obrazovanja. Doktorske studije upisao je oktobra 2015. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Ekonomija. Zaposlen je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 2014.godine. Glavne oblasti interesovanja i istraživanja: Ekonomija obrazovanja i Institucionalna ekonomija. Na osnovnim studijama drži vežbe iz predmeta: Osnovi ekonomije, Savremeni privredni sistemi i Tržište i tržišne institucije. Član je Društva za institucionalnu i organizacionu ekonomiju (SIOE). Takođe, istraživač je pri Fondaciji za razvoj ekonomske nauke (FREN). Učestvovao je u izradi sledećih projekata:  „Globalni indeks konkurentnosti Srbije-Prikupljanje podataka i istraživanje i analiza objektivnih faktora i percepcija poslovnog okruženja“ (Fond za otvoreno društvo); „Uloga države u novom modelu rasta privrede Srbije“ (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije); „Karakteristika nastavnog osoblja u obrazovnom sistemu Srbije: Analiza zarade, rodne zastupljenosti i starosti nastavnika po obrazovnim nivoima“ (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Srbije); „Monitoring socijalne situacije u Srbiji“ ( FREN i SeConS).

Saša Ranđelovć

Saša Ranđelović radi kao asistent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Saradnik je Fondacije za razvoj ekonomske nauke (FREN) gde se bavi pitanjima fiskalne politike, sa posebnim fokusom na poresku politiku. Vrši funkciju izvršnog urednika Kvartalnog monitora, biltena ekonomskih trendova i politika u Srbiji, u izdanju FREN-a. U okviru redakcije Kvartalnog monitora zadužen je za analizu fiskalnih tokova i politika. 

Učestvovao je u izradi nekoliko projekata: Izgradnja mikro-simulacionog modela poreske i politike socijalnih davanja za Srbiju – SRMOD (FREN i Univerzitet u Eseksu); Serbia and the Republic of Srpska (BH) - country chapters for the OECD tax and benefit model (2009, Svetska banka); Simulacija efekata Predloga Zakona o socijalnoj zaštiti na raspodelu dohotka i siromaštvo u Srbiji upotrebom SRMOD-a (2010, Svetska banka); Procena strukturnog fiskalnog deficita za Srbiju – ekonometrijska podrška Ministarstvu finansija (2012). Trenutno radi na projektima: Making Work Pay: Evidence from Transition Country (CERGE-EI GDN Research Competition); Izrada mikro-simulacionog modela poreske i socijalne politike za BJR Makedoniju (RRPP); Policy Measures to Formalize the Shadow Economy and their Effects on Economic Growth in Serbia (BEP); Izrada budžetskog kalkulatora (PRO CONCEPT u saradnji sa Narodnom skupštinom Republike Srbije).

Suncica Vujic

Sunčica Vujić je doktorirala na odseku ekonometrije VU Univerziteta u Amsterdamu 2009. godine i radi kao Docent (Assistent Professor) na odseku ekonomije, Univerziteta u Batu (University of Bath) od 2011. godine. Saradnik je Fondacije za razvoj ekonomske nauke (FREN) od 2010. godine. Osnovna istraživačka oblast joj je empirijska analiza tržišta rada, sa fokusom na ekonomiju obrazovanja i vezu obrazovanja sa incidencom bavljenja kriminalom, ekonomiju zdravstva, siromaštvo i nejednakost. 

Učestvovala je i trenutno je angažovana u radu nekoliko projekata u saradnji sa FREN‐om: Ocenjivanje efekata aktivne radne politike «Otpremniom do posla» (CESID i UNDP Srbija); Behavioural Microsimulation Modelling and Structural Labour Supply: Evaluating the Effects of Working Tax Credit in Serbia (CERGE‐EI Global Development Network (GDN) Research Competition); Gender Pay Gap in the Western Balkan Countries: Evidence from Serbia, Montenegro and Macedonia (Regional Research Promotion Programme (RRPP), Western Balkans); Making Work Pay in Western Balkan Countries: The Case of Macedonia (RRPP, Western Balkans).

Tanasković Svetozar

Tanasković Svetozar radi kao asistent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Angažovan je kao saradnik u Fondu za razvoj ekonomske nauke (FREN)  gde kao član redakcije i autor sekcije „Monetarni tokovi i politika" učestvuje u izradi stručne publikacije Kvartalni monitor. Njegovo osnovno polje interesovanja u dosadašnjem radu je tranziciona dinamika zemalja Centralno istočne Evrope i karakteristike njihovog institucionalnog uređenja. Bio je angažovan na projektima „Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje anketa o prihodima i uslovima života (SILC)“ (Vlada  Republike Srbije, SIPRU, UNDP);“Unapređenje kapaciteta predstavnika sindikata“ (Kondrad-Adeanaure-Stiftung) i trenutnoi je angažovan kao istraživač na projektu Ministarstva za nauku i tehnološli razvoj „Uloga države u novom modelu rasta privrede Srbije“.