Evaluacije paketa usluga za mlade i relevantnih programa i mera finansiranih iz budžeta Vlade Republike Srbije koji su usmereni ka mladima - SIŽE

Kontinuirano pogoršanje položaja mladih nakon 2008. godine manifestovalo se padom zaposlenosti, rastom nezaposlenosti i sve manjom participacijom na tržištu rada. Jasan pokazatelj nezavidnog položaja mladih osoba starosti 15-29 godina jeste i stopa nezaposlenosti, čija je vrednost u 2012. godini bila na rekordno visokom nivou od 42,3%. Iako se od tada situacija na tržištu rada donekle popravila i kada su mladi u pitanju, stopa mladih uzrasta 15-24 je i dalje visoka – u 2015. godini je i dalje bila značajno više od dva puta viša od opšte stope nezaposlenosti (15-64), iznoseći 43,2% u odnosu na 18,2%.

Upravo visoka nezaposlenost, uz nepovoljne vrednosti ostalih pokazatelja tržišta rada, navela je kreatore ekonomske politike i politike tržišta rada da posegnu za konkretnim akcijama koje bi trebalo da poprave položaj pripadnika ove ranjive grupe. Jedna od takvih akcija bila je uvođenje paketa usluga za mlade kao prethodnice Garancije za mlade (Youth Guarantee) koja je široko rasprostranjena u zemljama Evropske unije.

Pružanje adekvatne podrške mladima i unapređenje njihove pozicije na tržištu rada je svakako otežano činjenicom da su privredna i investiciona aktivnost, kao osnovni pokretači otvaranja novih radnih mesta, nedovoljne, da su opšti indikatori tržišta rada nepovoljni, da je ukupan broj nezaposlenih lica kojima je potrebna podrška u cilju zapošljavanja veoma veliki, kao i da je iznos opredeljenih sredstava za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja nedovoljan. Iako je Nacionalnom strategijom zapošljavanja za period 2011–2020. godine definisano da učešće ovih sredstava u 2014. godini bude 0,4%, a u 2015. godini čak i 0,5% BDP-a, to se nije ostvarilo. Budžetska sredstva kretala su se u rasponu od 0,18% do 0,03% BDP-a, što je daleko ispod planirane granice i podrazumeva manji obuhvat lica, a samim tim i manji domet politike zapošljavanja. Ipak, upravo činjenica da su finansijske mogućnosti ograničene ukazuje na potrebu za boljim planiranjem i dizajniranjem mera kako bi njihov učinak bio što veći, kao i ciljanje na one nezaposlene kojima će učešće u merama aktivne politike zapošljavanja poboljšati položaj na tržištu rada. Evaluacija čiji su nalazi prikazani upravo i proizilazi iz prepoznavanja ove potrebe.

Paket usluga za mlade je realizovan u periodu od 2013. do 2015. godine, a predviđen je i u Nacionalnom akcionom planu za zapošljavanje (NAPZ) za 2016. godinu, kao i u Programu reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP). Paket usluga za mlade do sada nije evaluiran. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (MRZBSP), Ministarstvo omladine i sporta (MOS) i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva inicirali su evaluaciju ovog paketa, kao i neto evaluaciju mera i programa iz budžeta Republike Srbije, koji su specifično namenjeni zapošljavanju mladih sa ciljem da se na osnovu utvrđenog stanja radi na unapređenju i poboljšanju odabranih programa i mera. Pored paketa usluga za mlade, analizom su obuhvaćene i mere Stručna praksa i Sticanje praktičnih znanja koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ), kao i drugi relevantni programi i mere koji su ciljano namenjeni zapošljavanju mladih i finansirani iz budžeta – njih sprovode druge institucije poput Ministarstva omladine i sporta (npr. usluge kancelarija za mlade ili programi organizacija civilnog društva, koji doprinose povećanju zapošljavanja i zapošljivosti mladih).

Evaluacija je realizovana u okviru prve faze Inicijative za zapošljavanje mladih, koju sprovodi Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR), MRZBSP i MOS. Projekat je podržan od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju kao podrška sprovođenju ESRP sa fokusom na zapošljavanje i zapošljivost mladih.

Programi i projekti koje MOS finansira u cilju realizacije ciljeva Nacionalne strategije za mlade, a putem javnih konkursa na kojima mogu da učestvuju udruženja (u skladu sa Zakonom o mladima i podzakonskim aktima) i jedinice lokalne samouprave koje imaju kancelarije za mlade.