Evaluacija paketa usluga za mlade i relevantnih programa i mera finansiranih iz budžeta Vlade Republike Srbije koji su usmereni ka mladima

Cilj ovog projekta jesu preporuke za poboljšanje analiziranih mera koje će omogućiti redizajn mera i / ili poboljšanja u implementaciji u 2016/2017. godini ili stvaranje novih mera, ako rezultati projekta ukažu na to.

Ovaj projekat je podržan od strane Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

Kompletan izveštaj možete pronaći na linku https://www.fren.org.rs/node/580