Praćenje i evaluacija javnih politika uz podršku civilnog društva

Cilj ove studije jeste da ukaže na aspekat praćenja i evaluacije u procesu kreiranja politika, koji je znatno zapostavljen u Srbiji. Studija nastoji da pokaže značaj i doprinos praćenja i evaluacije za kvalitetnije i transparentnije donošenje odluka: prvo, analizom stanja učešća civilnog društva (OCD) u sektorima javne uprave i socijalne politike i zapošljavanja u Srbiji, drugo, analizom kapaciteta nadležnih ministarstava i uopšte državne uprave u Srbiji da sprovode poslove praćenja i evaluacije. Komparativnom analizom i temeljnim istraživanjem se proučavaju dobri primeri i prakse država članica EU, sve sa ciljem pružanja ideja i predloga za uspostavljanje sistema praćenja i evaluacije javnih politika u Srbiji, kao i za značajniji i konstruktivniji angažman OCD u tom pogledu. Projekat „Praćenje i evaluacija javnih politika uz podršku civilnog društva“ je, pored izrade ove studije, uključio i aktivnosti podizanja svesti o ovoj temi i konsultovanja relevantnih aktera, posebno prilikom okruglog stola koji je prevashodno okupio predstavnike OCD; održavanje javne debate na visokom nivou sa predstavnicima vlasti, renomiranim predstavnicima OCD i stranim stručnjacima, kao i aktivnosti izgradnje kapaciteta državnih službenika i predstavnika OCD u pogledu izvođenja poslova praćenja i evaluaicije javnih politika. Projekat finansira Evropska unija kroz Program podrške OCD (Civil Society Facility), uz sufinansiranje Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Republike Srbije.