Podrška kreiranju politike zapošljavanja

Cilj IPA projekta 2011 Podrška kreiranju politike zapošljavanja je da poboljša uticaj politike zapošljavanja u Srbiji, da integriše sistem za prognoze, monitoring i evaluaciju u dizajn i sprovođenje aktivnih mera politike zapošljavanja.

Projekat ima 3 komponente:

 

Komponenta 1: Prognoze, monitoring i evaluacija – alati za kreiranje politike zasnovane na podacima

Opšti cilj komponente 1 je dvostruk:

Da pomogne u poboljšanju metodologije za prognoziranje, monitoring i evaluaciju kao i u sprovođenju predviđenih istraživanja

Da se dobiju i koriste podaci (rezultati navedenih istraživanja)potrebni za planiranje politike zapošljavanja (za izradu NAPZ i radi operativnog planiranja u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje, NSZ).

 

Komponenta 2: Pomoć u pripremi Nacionalnog akcionog plana za zapošljavanje (NAPZ)

Opšti cilj komponente 2 je da pomogne razvoj okvira politike zapošljavanja i pripreme NAPZ za 2014. i 2015. godine – na osnovu podataka i monitoringa sa tržišta rada, u skladu sa prioritetima EU u oblasti politike zapošljavanja i procene efikasnosti prethodnih NAPZ.

 

Komponenta 3: Usklađivanje Nacionalne klasifikacije zanimanja sa ISCO 08 standardima

Opšti cilj komponente 3 jeste da proizvede oko 2400 opisa zanimanja u skladu sa zahtevima ISCO 08.

 

Projekat finansira Evropska unija preko Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, a projekat sprovodi HD ECG u konzorcijumu sa Pole Emploi, EPRD i FREN. Korisnici projekta su Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike i Nacionalna služba za zapošljavanje. Faza implementacije projekta započela je u novembru 2012. godine, a projekat će trajati do septembra 2014.

Više informacija i publikacije možete pronaći na stranici http://podrskapoliticizaposljavanja.org/