FP7 Omogućavanje procvata i razvoja socijalnog preduzetništva za inovativna i inkluzivna društva

Fondacija za razvoj ekonomskih nauka (FREN) je u saradnji sa još deset partnera iz evropskih zemalja započela sprovođenje istraživačkog projekta Omogućavanje procvata i razvoja socijalnog preduzetništva za inovativna i inkluzivna društva [Enabling the flourishing and evolution of social entrepreneurship for innovative and inclusive societies (EFESEIIS)].  Ovaj projekat se sprovodi od februara 2014. godine i finansiran je od strane Evropske komisije kroz Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7) u trajanju od tri godine.

Projekat ima četiri primarna cilja:

1) Konstruisanje evolutivne teorije socijalnog preduzetništva koja objašnjava razlike u razvoju socijalnih preduzeća u Evropi, uzimajući u obzir različit istorijski i institucoionalni kontekst u kojem se razvijalo socijalno preduzetništvo

 2) Identifikovanje karakteristika "Podsticajnog eko-sistema za socijalno preduzetništvo" tj. uslova pod kojim socijalno preduzetništvo efikasno i efektivno doprinosi izgradnji inkluzivnog i inovativnog društva, a u cilju izgradnje baze dobre prakse.

 3) Identifikovanje "Nove generacije" socijalnih preduzetnika, koji su se razvili u poslednjih pet godina, u cilju povezivanja njihovih potencijala sa donosiocima odluka i ostalim interesnim grupama kao što su finansijske institucije i organizacije za podršku. 

4) Pružanje saveta interesnim grupacijama. Projekat je usmeren na donosioce politika na evropskom, nacionalnom i lokalnom nivou, finansijske institucije (banke) i ostale organizacije poput asocijacija preduzetnika i lokalnih agencija za razvoj. Svakoj interesnoj grupaciji će biti dati saveti kako da izgrade politike i usluge u cilju podsticanja socijalnog preduzetništva i socijalne inovacije. 

U procesu dostizanja ovih primarnih ciljeva, postići će se i:

- bolje razumevanje funkcionisanja socijalnih preduzeća,

- bolja vidljivost lokalnih, nacionalnih i internacionalnih uloga socijalnog preduzetništva,

- razumevanje ključnih problema socijalnih preduzeća u pristupanju resursima i

- razumevanje stepena neprilagođenosti pravnih okvira u odnosu na svakodnevni rad socijalnih preduzeća.

Radi ostvarivanja ovih ciljeva na nacionalnom nivou i pružanju doprinosa sklapanju šireg evropskog mozaika, FREN će inicirati opsežno istraživanje na teritoriji Srbije, koristeći raznovrsne pristupe uključujući istorijski i institucionalni pregled, anketu na velikom uzorku socijalnih preduzeća, studije slučaja pojedinih socijalnih preduzeća, analizu socijalnih mreža, razgovore sa stručnjacima, donosiocima politike, aktivistima, itd.  

Za više informacija možete pogledati sajt projekta www.fp7-efeseiis.eu ili kontaktirati Draganu Marjanović, vođu projekta na adresi marjanovic@fren.org.rs.