Rodni jaz u platama u zemljama Zapadnog Balkana

Jaz u platama jedna je od najstalnijih karakteristika tržišta rada uopšte. I u Evropskoj uniji, gde se mnogo pažnje posvećuje ovom problemu, jaz iznosi 17,5% u proseku . Jaz u platama, koji se odnosi na razliku između prosečnih plata žena i muškaraca, jedan je od ključnih pokazatelja pristupa žena ekonomskim mogućnostima. Istraživanje prirode i faktora jaza može da ukaže na mere koje se mogu preduzeti za smanjenje nejednakosti i poboljšanje pristupa žena ekonomskim prilikama, što stvara uslove za brži ekonomski rast. U zemljama zapadnog Balkana istraživanja o jazu u platama bila su retka (češća u Srbiji nego u drugim zemljama), dok poređenja između zemalja praktično ne postoje.

S druge strane, položaj žena na tržištu rada u zemljama zapadnog Balkana izrazito je nepovoljan. Pored jaza u platama, žene imaju značajno nižu stopu aktivnosti, visoko učešće neplaćenih članova domaćinstva i ređe su vlasnice nad zemljištem nego muškarci.

Ovo istraživanje  ima za cilj da izmeri obim i pruži uvid u karakteristike jaza u platama u tri zemlje Zapadnog Balkana: Makedonija, Srbija, Crna Gora. Istraživanje ima za cilj da utvrdi kako različite karakteristike zaposlenih muškaraca i žena: npr. razlike u nivoima obrazovanja, u radi u određenim sektorima ili zanimanjima, rad u javnom ili privatnom sektoru, itd. utiču na jaz u platama, kao i da analizira razliku u platama na različitim nivoima distribucije plata. Istraživanje se zasniva na podacima iz Ankete o radnoj snazi, koji su uporedivi kako između tri zemlje tako i sa podacima EU.

Za više informacija preuzmite Policy Brief dokument.