Towards Measuring Public Sector Performance

FREN je sproveo četiri istraživačka projekta u saradnji sa USAID-ovim MEGA projektom (Program podsticaja ekonomskom razvoju opština) pod zajedničkim nazivom „Towards Measuring Public Sector Performance“. Tema istraživanja je analiza okolnosti lokalnog razvoja i kako one utiču na osmišljavanje budućih politika razvoja. Jedna od najvažnijih alatki lokalnog razvoja jeste efektivno upravljanje fiskalnom politikom na lokalnom nivou i razumevanje kako se lokalni prihodi alociraju i troše. Usluge koje lokalne uprave pružaju svojim građanima predstavljaju jedno od osnovnih sredstava poboljšanja blagostanja u njihovim zajednicama i takođe su indikator efektivnosti lokalnih uprava u podsticanju loaklnog razvoja. U svetlu tekućih napora ka većoj decentralizaciji u Srbiji, jačanje finansijkog upravljanja i kontrole na lokalnom nivou kao i generisanje podsticaja rasta na lokalnom nivou su od izuzetnog značaja i zato je glavni cilj ovog projekta da ponudi korisne savete vezano za ove izazove.

U okviru ovog projekta sprovedena je serija od četiri međusobno povezana istraživačka rada na temu nekih od najaktuelnijih pitanja vezanih za lokalnu upravu u Srbiji, koja je suočena sa rastućim fiskalnim pritiskom i pritiskom javnosti da se reformiše. Radovi se bave pitanjima zaposlenosti u javnom sektoru, standardizacijom pružanja usluga na lokalnom nivou, povećanjem cena javnih usluga i troškovima administrativnih procedura za poslovanje.

Nalazi ovih istraživanja služiće kao korisni inputi za donosioce odluka kao i za širu javnost, obzirom da je njihova glavna namena da skrenu pažnju na neke slabije shvaćene aspekte funcionisanja lokalne administracije. FREN-ova publikacija Kvartalni monitor ekonomskih trendova i politika u Srbiji, čiji čitaoci su prevashodno donosioci mera na državnom i lokalnom nivou i ekspertska i poslovna zajednica, služiće kao glavni kanal diseminacije ovih analiza.

Nalazi istraživanja prezentovani su u 21. broju Kvartalnog monitora – Osvrt 4, Osvrt 5 i Pod lupom 2.