Statistika rada u tranziciji

FREN je organizovao seriju okruglih stolova na temu “Statistika rada u tranziciji”. Ovaj projekat je finansiran i realizovan u saradnji sa Timom za sprovođenje strategije za smanjenje siromaštva pri Kancelariji potpredsednika Vlade za evropske integracije. Projekat je započet u decembru 2008. sa okruglim stolom o podacima koji se bave statusom na tržištu rada: postojećim izvorima podataka, njihovom važnosti i pouzdanošću. Drugi okrugli sto, održan januara 2009, bavio se neformalnom ekonomijom: potencijalni izvori podataka i istraživačka praksa. U aprilu 2009. održan je treći okrugli sto na temu prosečne zarade: računanje, primena i pouzdanost. Okrugli stolovi su održani u saradnji sa Republičkim zavodom za statistiku (RZS).

Cilj ovih okruglih stolova je bio da spoje proizvođače podataka (RZS) i njihove korisnike (eksperte, istraživačku zajednicu i kreatore politike) kako bi se poboljšala saradnja i stvorio okvir za korišćenje statistike tržišta rada. Pokušalo se i da se prepoznaju buduće potrebe i izazovi sa kojima se suočava statistika kao i mapiranje sledećih koraka u procesu formiranja integrisanog sistema skupljanja i analize podataka na nacionalnom nivou. Konačno, sažetak zaključaka okruglih stolova u formi Izveštaja statističkog foruma je podeljen učesnicima okrugog stola, ali i kreatorima politike i zainteresovanim ekspertima.