Evidence-Based Policy Making Initiative in Employment – Support to Ministry of Economy and Regional Development

Uz finansijsku podršku i u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU), FREN je sproveo projekat o merama na tržištu rada zasnovanim na empirijskim istraživanjima (Inicijativa kreiranja javnih politika zasnovanih na podacima – podrška Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja / Sektor za zapošljavanje).

Cilj je bio da se institucijama tržišta rada (MERR, NSZ, Lokalni ekonomski saveti) pruže empirijski zasnovane opcije politike zapošljavanja, sa analizom koristi i troškova svake opcije. Ovo istraživanje se bavi izazovima zapošljavanja i socijalne inkluzije sa kojima se Srbija trenutno suočava u novom strateškom okviru politike zapošljavanja.

Poseban akcenat stavljen je na opcije politike zapošljavanja i mere koje bi podržale uključivanje najranjivijih grupa u tržište rada. ‘Leaken’ indikatori i indikatori specifični za srpsko tržište rada uzeti su u obzir pri razvijanju novog okvira strategije zapošljavanja. Aktivne mere uključivanja trebalo bi da rezultiraju integrisanjem ranjivih grupa u održivu, kvalitetnu zaposlenost onih koji mogu da rade i da steknu sredstva koja su dovoljna da žive dostojanstveno, zajedno sa podrškom za socijalnu participaciju za one koji ne mogu da rade. Ovo povlači za sobom više investicija u ljudski kapital (politika inkluzivnog obrazovanja i obuka, prilagođavanje sistema obrazovanja i obuka u skladu sa novim zahtevima u smislu kompetencije); aktivne i preventivne mere tržišta rada (prilagođene, odgovarajuće usluge, pomoć pri traženju posla, motivacija za aktivno traženje posla); pregled sistema poreza i doprinosa; podrška društvenoj ekonomiji i zaštićenoj zaposlenosti; promovisanje prilagodljivosti i obezbeđivanje podrške na radnom mestu i stimulišuće radne sredine, odsustvo diskriminacije i socijalni dijalog.

Prezentacija preliminarnih rezultata projekta za predstavnike SIPRU tima, ministarstava nadležnih za poslove zapošljavanja i rada, kao i nevladinih organizacija i socijalnih partnera uključenih u izradu nove strategije zapošljavanja održana je 7. jula 2010. u Beogradu.