Kancelarija za evropske integracije - Sektorske organizacije civilnog društva

FREN je od aprila 2011. godine partner vodecem partneru Nacionalnoj Alijansi za Lokalni Ekonomski Razvoj (NALED) u Sektorskoj organizaciji civilnog drustva - SEKO za Sektor konkurentnosti u oviru programa "Podrška Sektoru za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći KEI za ostvarivanje partnerstava u cilju unapredenja koriscenja medunarodne pomoći". Cilј оvоg prоgrаmа је оbеzbеđivаnjе učеšćа оrgаnizаciја civilnоg društvа i izgrаdnjа pаrtnеrskih оdnоsа izmеđu vlаdinоg i nеvlаdinоg sеktоrа u prоcеsu plаnirаnjа rаzvојnе pоmоći, pоsеbnо prоgrаmirаnjа i prаćеnjа kоrišćеnjа Instrumеntа zа prеtpristupnu pоmоć.

Informacije možete pronaći na sajtu www.cdspredlaze.org.rs.