SRMOD – mikrosimulacioni model poreza i socijalnih davanja

Od septembra 2009, u saradnji sa Univerzitetom u Eseksu, FREN radi na razvoju  SRMOD-a, mikrosimulacionog modela poreza i socijalnih davanja za Srbiju, koji je zasnovan na EUROMOD-u. Ovaj model će predstavljati moćan alat u rukama kreatora fiskalne i socijalne politike u Srbiji za ex-ante analizu makroekonomskih i mikroekonomskih (distribucionih) efekata potencijalne poreske reforme.

Mikrosimulacione procedure su dizajnirane tako da ispitaju uticaj ekonomske politike na ekonomski i socijalni položaj domaćinstva. U model se unose podaci iz raspoloživih anketa, kao što je anketa o životnom standardu, i varijable politike, na primer poreska stopa. Menjajući varijable politike, analitičar može da oceni uticaj ekonomske politike na: 1) državni budžet, 2) siromaštvo i distribuciju dohotka i 3) podsticaje za rad.

Mikrosimulacioni model za Srbiju će biti velikim delom kompatibilan sa EUROMOD-om, modelom koji se koristi u EU, a na njemu zasnovani modeli se koriste u Rusiji, Južnoafričkoj Republici i pet zemalja Latinske Amerike. Tako velika rasprostranjenost modela čini ga pogodnim za uporedna istraživanja, što će biti od značaja za istraživačku zajednicu u Srbiji, posebno za istraživače u sledećim oblastima: ekonomika javnog sektora, ekonomija rada, socijalna politika, nejednakost i siromaštvo.

Početna faza razvoja modela finansirana je od strane Fonda za otvoreno društvo – ta sredstva upotrebljena su za otkup autorskih prava i materijala za obuku Univerziteta u Eseksu, kao i za dolazak dva instruktora (iz Velike Britanije i Brazila), koji su obučili grupu od pet istraživača FREN-a za rad na modelu. 

Istraživači FREN-a koji rade na razvoju SRMOD-a prisustvovali su sastanku nacionalnih timova koji učestvuju u izradi EUROMOD-a 22. i 23. septembra 2010. godine na Univerzitetu u Eseksu. Na sastanku je prezentovan dosadašnji rad na SRMOD-u i vodio se razgovor o uključivanju SRMOD-a u EUROMOD, odnosno o mogućnosti da i Srbija bude dodata spisku zemalja čiji se sistemi poreza i naknada simuliraju u okviru EUROMOD-a. Od rukovodioca EUROMOD projekta, prof. Holly Sutherland, dobijen je potvrdan odgovor i dogovoren je sastanak putem video konferencije na kojem će biti razmotreni detalji ovog predloga.

Nakon sastanka, 23. i 24. septembra, održana je konferencija (1st Essex Microsimulation Workshop) u okviru koje je predstavljen niz radova koji su pokazali primenu mikrosimulacionih modela u akademskoj sferi, ali i sa važnim posledicama za formulisanje javnih politika. Tokom sastanka i konferencije došlo se do novih ideja o daljem unapređenju SRMOD-a (npr. uključivanju indirektnih poreza i/ili nadogradnji modela dodavanjem modela ponude rada) i uspostavljeni su kontakti sa istraživačima koji bi SRMOD timu pomogli u ovoj aktivnosti.

U vezi sa predlogom o uključivanju SRMOD-a u EUROMOD, članovi SRMOD tima su utvrdili aktivnosti koje je neophodno preduzeti u narednom periodu u cilju dolaženja do finalne verzije modela. Nakon toga uslediće i  detaljna dokumentacija postupka izgradnje modela koja će sadržati i validaciju dobijanih rezultata simulacija. Namera je da se taj dokument zajedno sa modelom preda EUROMOD timu na verifikaciju, nakon čega bi SRMOD postao integralni deo EUROMOD-a.