Kreiranje preporuka za poboljšanje efikasnosti politika zapošljavanja usmerenih na interno raseljena lica u Srbiji

FREN je angažovan od strane Grupe 484 na izradi preporuka za poboljšanje efikasnosti politika zapošljavanja usmerenih na interno raseljena lica u Srbiji.

Prema podacima Ankete o životnom standardu iz 2007. godine, interno raseljena lica (IRL) predstavljaju izuzetno ranjivu grupu na tržištu rada Srbije, sa značajno lošijim položajem u odnosu na opštu populaciju u Srbiji (stopa nezaposlenosti viša za 22,1 procentnih poena, dok su stope zaposlenosti i aktivnosti niže za 20,9 i 11,4 procentnih poena respektivno). Prema istom izvoru podaka, veliki udeo u prihodima IRL čine socijalni transferi: privremena naknada za interno raseljena lica, naknada za nezaposlene, materijalno obezbeđenje porodice i dečiji dodatak.

Uvažavajući činjenicu da su pomenuti socijalni transferi neophodni da bi IRL održala postojeći nivo životnog standarda, postavlja se pitanje kako ovi transferi utiču na aktivnost IRL na tržištu rada i da li drugačije definisani transferi, uz mere „aktivne“ pomoći mogu imati za rezultat adekvatnije, dugoročno socijalno uključivanje IRL, kroz povećavanje broja zaposlenih IRL.

Uzimajući u obzir činjenicu da je problem zaposlenosti IRL dvostruki: visoka stopa neaktivnosti i visoka stopa nezaposlenosti, cilj ovog projekta je da, u skladu sa dostupnim podacima, odogovori na dva pitanja: A) koji su mehanizmi kojima bi mogla da se obezbedi aktivacija većeg broja IRL na tržištu rada i kakva je uloga socijalnih transfera u ovom procesu i B) kada se IRL aktiviraju na tržištu rada, koje aktivne mere pomoći su najefikasnije u povećavanju izgleda za njihovo zapošljavanje.

Projekat je završen Okruglim stolom "Raseljeni na tržištu rada u Srbiji" , koji je održan je 22. decembra 2011. godine u prostoru Privredne komore Beograda, na kojem je prestavljen finalni izveštaj i svi zaključci i preporuke za unapređenje politika i mera usmerenih na povećanje zaposlenosti interno raseljenih lica u Srbiji.

U radu okruglog stola učestvovali su, predstavnici Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Nacionalne službe za zapošljavanje, Komesarijata za izbeglice Republike Srbije, UNHCR-a, Privredne komore Beograda, Udruženja Prvi srpski preduzetnik, Centra za liberalno demokratske studije, Fonda za razvoj ekonomske nauke, Grupe 484 i još dve međunarodne i četiri lokalne nevladine organizacije angažovane u projektima podsticanja dohodovnih aktivnosti putem obuka, namenskih bespovratnih sredstava i mikrokreditiranja – Fonda za mikrorazvoj, ASB Srbija, Danskog saveta za izbeglice, Vizije, Inicijative za razvoj i saradnju i Međunarodne mreže pomoći.

Preporuke je predstavio Marko Vladisavljević, FREN-ov istraživač i glavni autor izveštaja. U prvim komentarima, iznesene su veoma pozitivne reakcije, a u reakciji predstavnice MERR-a iznesena je ocena da izveštaj daje dobar materijal za dopune Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2012. godinu, u delu koji se odnosi na interno raseljena lica.

Detaljnije o događaju možete pročitati ovde, a celokupnu studiju preuzeti sa ovog linka