Upravni odbor

Arandarenko Mihail

Mihail Arandarenko je redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, gde vrši i funkciju prodekana za međunarodnu saradnju, i predsednik Upravnog odbora Fondacije za razvoj ekonomske nauke. Diplomu doktora nauka stekao je na Univerzitetu u Beogradu 1998. godine nakon koje je proveo akademsku 1999-200 kao postdoktorant na Collegium Budapest - Institutu za napredna istraživanja. Iza sebe ima veliki broj publikacija i radova, među kojima su: 'Labour Market in Serbia: Trends, Institutions, Policies’ (2011), 'Mapping Serbian Labor Market' (2006), 'Development of Social Policy in Serbia and Montenegro' (2003), and 'Economic Theory in Transition' (1997). Istraživačka polja profesora Arandarenka obuhvataju tržište rada, programe zapošljavanja, industrijske odnose i socijalnu politiku. Radio je kao konsultant vodećih međunarodnih agencija, uključujući i Svetsku banku, UNDP, ILO, EAR, OECD, USAID, itd. Bio je glavni savetnik za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva u Srbiji (2004-2005), predsdnik radne grupe za pripremu Nacionalne strategije zapošljavanja (2005) i predsednik radne grupe za pripremu Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. 

Gorana Krstić

Gorana Krstić je rođena 1967. godine u Beogradu. Diplomirala je 1990. a magistrirala 1996. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Doktorirala je 2002. godine na Saseks univerzitetu u Brajtonu (School of Social Sciences, Sussex University, Brighton). Zaposlena je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu kao docent na predmetu Ekonomska statistika. Bavi se istraživanjima iz oblasti tržišta rada, posebno uloge neformalnog sektora, kao i siromaštva i socijalne politike u zemljama u tranziciji, i efektima socijalne politike na smanjenje siromaštva. Većina projekata u kojima je učestvovala su regionalni projekti rađeni za potrebe medjunarodnih organizacija (Svetska banka, UN, UNDP, ILO, EC). Radila je kao konsultant Svetske banke za oblasti tržišta rada, siromaštva i socijalne politike za regione jugoistočne Evrope, Kavkaza i Centralne Azije. Koautor je udžbenika iz Ekonomske statistike, kao i autor i koautor više monografija. Objavila je veliki broj radova u zemlji i inostranstvu koji su publikovani u renomiranim naučnim časopisima, od kojih neki imaju veoma visoku citiranost. Dobitnica je grantova za individualna, kao i za institucionalna istraživanja kojima je rukovodila (Vienna Institute for International Studies, UNDP, UN, USAID). 

Lončar Dragan

Dragan Lončar je rođen 1978. godine u Beogradu. Završio je Ekonomski fakultet u Beogradu 2001. godine, magistrirao na Univerzitetu Kembridž (Judge Business School) 2003. godine i doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 2007. godine. 2008. godine je dobio Fulbright stipendiju za postodoktorske istraživačke studije, koju je realizovao tokom prve polovine 2009. godine na Unioverzitetu Čikago (Booth Business School). On je CFA nivo III kandidat. Trenutno je zaposlen na Ekonomskom fakultetu u Beogradu kao docent na predmetima Strategijski menadžment i Upravljanje projektima i kao prodekan za finansije i organizaciju. Gostujući je profesor Texas A&M Univerziteta na MBA kursu u Sarajevu i Beogradu na predmetu Korporativne finansije. Pored snažnog konceptualnog okvira razvijenog tokom njegove akademske karijere, on poseduje širok spektar praktičnog konsultantskog iskustva koje je stekao kroz izradu značajnog broja projekata za profitne  i neprofitne institucije. Njegova područja ekspertize su korporativne finansije, strategijsko planiranje, istraživanje tržišta, modeli odlučivanja i upravljanje rizicima. Dragan je koautor udžbenika Menadžment pomoću projekata i autor većeg broja istraživačkih studija i radova za domaće i inostrane časopise.

Ognjanov Galjina

Galjina Ognjanov je rođena u Beogradu, 18. oktobra 1974. godine. Završila je Treću beogradsku gimnaziju. Diplomirala je septembra 1997, magistrirala jula 2001. godine, a doktorsku disertaciju pod nazivom Karakteristike sistema marketing komuniciranja u zemljama Jugoistočne Evrope odbranila je juna 2004. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. 

Radi na Ekonomskom fakultetu u Beogradu od januara 1999. godine. Držala je vežbe na predmetima Marketing, Tržišno komuniciranje i Odnosi s javnošću. Krajem 2004. godine biraju je za docent, a 2009 za vanrednog profesora za užu naučnu oblast Poslovna ekonomija i menadžment – Tržišno komuniciranje i Odnosi s javnošću. Bavi se marketinškim komuniciranjem, ličnom prodajom, pregovaranjem i odnosima s javnošću. 

Objavila je veći broj stručnih radova – članaka i prikaza u naučnim časopisima, zbornicima radova i drugim publikacijama i tri monografije. Izlagala je svoje radove na nekoliko međunarodnih konferencija. Jedan je od osnivača Društva Srbije za odnose s javnošću, osnovanog maja 2004. godine u Beogradu. 

Saša Ranđelović

Ranđelović mr Saša je rođen 1982. godine. Diplomirao je 2005. godine (sa prosečnom ocenom 9,39), a magistrirao 2008. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (sa prosečnom ocenom 10). Trenutno radi na izradi doktorske disertacije. 
Od januara 2006. do oktobra 2007. godine bio je zaposlen u društvu za reviziju i finansijski konsalting KPMG d.o.o. Beograd, na poslovima poreskog savetovanja. Od 1. novembra 2007. godine zaposlen je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde i danas radi kao asistent na predmetu Javne finansije.